0400 523 427

RAKENNUSTOIMISTO SPT OY:N ASIAKAS- JA YHTEISTYÖKUMPPANIREKISTERIÄ KOSKEVA JULKINEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Rakennustoimisto SPT Oy
Osoite: Kallio-Pietilänkatu 24, 15800 Lahti
Puhelinnumero: 0400 523 427
Sähköpostiosoite: spt.info(a)rakennustoimistospt.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Sami Kemppainen
Puhelinnumero: 0400 523 427
Sähköpostiosoite: sami.kemppainen(a)rakennustoimistospt.fi

3. Rekisterin nimi

Rakennustoimisto SPT Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käytetään asiakas- tai yhteistyökumppanisuhteisiin liittyvässä viestinnässä sekä sopimusten,
toimeksiantojen ja tilausten hoitamiseksi.

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat

• Yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja toimiala
• Yrityksen osoite sekä postinumero ja -toimipaikka
• Yhteyshenkilön nimi ja tehtävä ja/tai asema yrityksessä
• Yhteyshenkilön työpuhelinnumerot
• Yhteyshenkilön työsähköpostiosoite
• Yksityisasiakkaan nimi ja yhteystiedot
Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.
Kirjalliset tiedot säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään pääasiassa sopimuksenteon yhteydessä tai kun henkilö ottaa yhteyttä verkkosivuillamme olevan
sähköisen lomakkeen kautta. Tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta Rakennustoimisto SPT Oy:n hallinnon ulkopuolelle.

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät
aineistojen käsittelyä. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.
Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin
on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita
noudatetaan. Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti ja mukana
tulee olla riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö osoitetaan edellä kohdassa 2 mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti
korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen mukana tulee esittää riittävät
tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

12. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan tiedon poistamista. Poistamista voivat rajoittaa lakisääteiset tai tekniset
syyt säilyttää tietoa. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän
henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Tämä sivusto käyttää evästeitä, jotta voit käyttää sivustoamme parhaalla mahdollisella tavalla.